Skoči na glavno vsebino

Hišni red

 1. ORGANIZACIJA POUKA

1.1. Šolsko leto se prične 1. septembra in konča 31. avgusta naslednjega leta.

1.2. Vzgojno-izobraževalno delo poteka po šolskem koledarju, ki ga vsako leto določi šolski minister, manjše spremembe lahko vpelje tudi šola.

1.3. Vzgojno-izobraževalno delo poteka v predvidenih učilnicah in drugih šolskih prostorih – za razredno stopnjo v starem delu šole in v podružnični šoli v Mavčičah, za predmetno stopnjo v novem delu; ob dnevih dejavnosti pa tudi zunaj šole.

1.4. Šolski prostor so vsi prostori v šolskih zgradbah, ograjeni prostor okoli šol in posebej določene zunanje površine.

 

 

 1. PRIHOD V ŠOLO

2.1. Glavna vrata v šoli na Orehku se odprejo ob 7.15, stranski vhod za 1. razred in vrtec pa ob 6.15. V Mavčičah se šola odpre ob 6.15.

2.2. Učenci, učitelji in drugi delavci šole prihajajo v šolo pravočasno – učenci najmanj 10 minut pred začetkom pouka, delavci pa po razporedu delovnega časa, ki se za vsako šolsko leto posebej določi z letnim delovnim načrtom.

2.3. Za učence 1. razreda je med 6.15 in 8.15 organizirano jutranje varstvo v učilnici 1. razreda, za ostale učence pa med 7.15 in 8.15. Učenci se lahko zadržujejo v knjižnici, na hodniku ali v telovadnici.

2.4. Učenci smejo prihajati v šolo in odhajati iz nje le po šolski poti.

2.5. Prvošolci v šolo ne smejo prihajati sami. Kako daleč znotraj šolske ograje je potrebno otroka pospremiti, naj spremljevalci presodijo sami.

2.6. Učenci, ki se pripeljejo v šolo s kolesi, morajo imeti ustrezno opremo in opravljen kolesarski izpit. Zaklenjena kolesa učenci pustijo v stojalih za kolesa pred šolo.

2.7. Učenci na območje šolskega prostora ne smejo prinašati ali se pripeljati z rolerji, rolkami, skiroji ali z motornimi kolesi.

2.8. Odsotnost učenca in s tem odjavo prehrane starši javijo prvi dan med 7.00 in 8.00 na Orehku v računovodstvo na telefon 04 20 19 502 ali 051 629 022 ali na elektronski naslov darja.bizjak@osorehek.si, v Mavčičah pa dežurna učiteljica na telefon 041 341 279.

Starši naj o odsotnosti otroka obvestijo tudi razrednika/čarko.

Izostanek starši opravičijo razredniku najkasneje v petih dneh.

2.9. Učenci puščajo svoja vrhnja oblačila v označenih garderobah in se tam preobujejo v copate. V garderobah, ki se zaklepajo, so za ključe odgovorni učenci. Če učenec pozabi ključ doma, mu z rezervnim ključem garderobo lahko odpre samo dežurni učenec, ki ključ dobi v tajništvu šole.

 

.

 

 1. VARNOST IN NADZOR

3.1. Varnost učencev in delavcev šole urejajo ŠOLSKA PRAVILA.

3.2. Za varnost učencev med poukom so odgovorni učitelji, ki takrat v oddelku poučujejo.

3.3. V vseh odmorih je v šolskih prostorih prisoten dežurni učitelj, ki skrbi za varnost otrok med odmori.

3.4. Učenci 8. in 9. razreda dežurajo ob vhodu šole od 7.30 do 14.30. Naloge     dežurnega učenca urejajo posebna navodila.

3.5. Učenci, učitelji in drugi delavci šole so dolžni vzdrževati urejenost vseh šolskih prostorov.

3.6. Manjše poškodbe učenci javijo učiteljem, ki jih zapišejo v hišnikov dnevnik opravil.

3.7. Vsako večjo poškodbo na opremi ali zgradbi je potrebno takoj javiti v tajništvo šole, da jo hišnik ali zunanji izvajalec lahko v najkrajšem času odpravi.

 

 1. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO

4.1. Pouk se prične ob 8.20. Preduro potekata dodatni in dopolnilni pouk ter ure interesnih dejavnosti in učne pomoči.

Šolska ura traja praviloma 45 minut, pouk poteka občasno tudi v strnjenih (blok) urah.

4.2. Med urami so petminutni  in trije daljši odmori (čas za malico, rekreativni odmor in čas za kosilo).

4.3. Na začetku ure se učitelji in učenci pozdravijo. Učitelji izpolnijo in uredijo e-dokumentacijo o delu oddelka (dnevnik).

4.4. Učenec, ki zamudi pouk, se učitelju opraviči, o upravičenosti izostanka pa presodi razrednik.

4.5. Vsi učenci pri pouku sodelujejo, si pomagajo in spoštujejo šolska pravila. Nihče nima pravice motiti sošolcev in učiteljev pri delu.

4.6. Mobilne telefone učenci vse dopoldne ugasnjene hranijo v šolski torbi.

 

 

 1. ODMORI

5.1. Med petminutnimi odmori se učenci zadržujejo na hodniku, v rekreativnih odmorih pa v posebej določenih prostorih (knjižnica, telovadnica, medioteka, učilnica, šolsko igrišče, hodnik).

5.2. Med petminutnimi odmori učenci zamenjajo učilnice in mirno počakajo učitelja naslednje ure.

5.3. Rekreativni odmor je namenjen druženju s sošolci, mirnim igram in organizirani rekreaciji v telovadnici ali na šolskem igrišču.

5.4. Med prostimi urami učenci ne zapuščajo šolskega prostora.

5.5. Med odmori so učilnice zaklenjene. Učitelji jih odprejo ob zvonjenju.

5.6. Med odmori zaradi varnih prehodov ni dovoljeno posedati po stopnicah.

 

 1. PREHRANA

6.1. Učenci malicajo v matičnih učilnicah. Malico prinašajo v oddelke dežurni učenci, ki  jih določijo razredniki. Dežurni učenci pod vodstvom učiteljev malico razdelijo, ločeno zberejo odpadke in po malici uredijo učilnico. Praviloma je vsak dan dežurnih pet učencev.

6.2. Učenci malicajo med 9.55 in 10.15.

6.3. Učenci 1. triletja jedo kosilo v učilnicah, učenci 2. in 3. triletja pa v jedilnici. Za red v jedilnici skrbijo dežurni učitelji in učitelji podaljšanega bivanja.

6.4. Učenci 1. triletja s kosilom zaključijo praviloma do 14.00 ure, učenci 4. in 5. r. pa do 14. 20 ure.

V PŠ Mavčiče poteka kosilo po naslednjem razporedu:

 1. skupina od 13.00 do 13.20
 2. skupina od 13.25 do 13.45
 3. skupina od 13.50 do 14.10

6.5. Dnevni oziroma občasni naročniki jedo kosilo ob 11.50, v prostih urah in od 13.45 do 14.05.

6.6. Mesečne bloke za kosilo učenci prevzamejo v jedilnici prvi delovni dan v mesecu med 8.00 in 8.20 zjutraj, občasne pa vsak dan med 8.00 in 8.20 v jedilnici in izjemoma do 10.00 pri vodji kuhinje.

6.7. Za kopijo izgubljenega mesečnega bloka je treba doplačati 2 €.

 

 1. ODHODI DOMOV

7.1. Po končanem pouku in drugih organiziranih dejavnostih učenci odidejo domov.

7.2. Vozači čakajo avtobus v posebej določenih prostorih šole, zadnjih 10 minut pa na avtobusnih postajališčih.

7.3. Učenci lahko predčasno zapustijo pouk samo z ustnim ali pisnim dovoljenjem staršev.

 

 1. OBVEŠČANJE UČENCEV

8.1. Urniki posameznih oddelkov bodo izobešeni v matičnih učilnicah, urniki vseh oddelkov pa v zbornici in na spletni strani šole.

8.2. Razpored nadomeščanj odsotnih učiteljev bo objavljen na oglasni deski pri vhodu šole in na spletni strani šole.

8.3. Dnevna obvestila bomo predvajali po šolskem ozvočenju ob 9.50 uri.

8.4. Vsa pomembna obvestila bomo učencem posredovali na skupni mesečni razredni uri.

8.5. O posebnih dogodkih v šoli bodo učenci obveščeni po šolskem ozvočenju, starši pa z e-pošto (izjemoma s tiskanim obvestilom) in na spletni strani šole.

 

 1. URADNE URE ZA UČENCE, UČITELJE IN STARŠE

9.1. Tajništvo: vsak dan od 7.00 do 8.00, v času rekreativnega odmora in od 13.00 do 14.00.

9.2. Računovodstvo: vsak dan od 7.30 do 8.00 in od 13.00 do 14.00.

9.3. Šolska svetovalna služba: vsak dan od 7.30 do 8.15 in v času vseh odmorov.

9.4. Pomočnica ravnateljice: vsak dan od 7.30 do 8.15 in v času rekreativnega odmora.

9.5. Ravnateljica: vsak dan od 7.30 do 8.15,  v času rekreativnega odmora in od 13.00 do 14.00.

 

 1. DELO KNJIŽNICE

10.1. Knjižnica je za izposojo odprta:

– ponedeljek 7.15–8.15 in 11.50–14.30,

– torek  11.50–14.30,

– sreda 7.15–8.15 in 11.50–14.30

– četrtek 7.30–8.15 in 11.50–14.30

– petek 7.15–8.15, 11.50–14.30.

Knjižnica v PŠ Mavčiče je odprta ob torkih  7.10–8.20.

10.2. Učenci lahko odidejo v knjižnico tudi med svojimi prostimi urami, če takrat v knjižnici ni pouka.

10.3. Učenci si lahko izposodijo do 5 knjig in jih morajo vrniti najkasneje v enaindvajsetih (21) dneh. Učenci si novega gradiva ne morejo izposoditi, dokler ne vrnejo starega, če je le-to v zamudi. Zamudnina znaša 0,10 evra na dan na enoto.

 

 

 

 1. STIKI S STARŠI

11.1. Starši lahko pokličejo učitelje vsak delovni dan po telefonu v zbornico matične (tel.: 04 20 19 504, 051 629 022) in podružnične šole (tel.: 04 25 05 230, 25 05 231, 041 341 279) med 7.30 in 8.15 ali pišejo na učiteljev e-naslov.

11.2. Tedenske govorilne ure posameznih učiteljev so objavljene v Publikaciji in na spletni strani šole, skupne govorilne ure pa bodo prvi delovni četrtek v mesecu od 18.00 do 19.00.

11.3. Starše na govorilne ure prijavijo učenci.

11.4. Med šolskim letom bodo najmanj trije roditeljski sestanki za posamezni oddelek, ločeno za razredno in predmetno stopnjo.

 

 1. RAVNANJE V IZREDNIH RAZMERAH

V času izrednih razmer (naravne in druge nesreče, splošna nevarnost) delavci in učenci upoštevajo pravila s področja varstva pri delu in navodila šolskega požarno-evakuacijskega načrta.

Dostopnost